images/sample/slideshow/logo-loading.png

تالار گفتمان

سوالات خود را جست و جو کنید و اگر جوابی نیافتید، با ایجاد یک بحث جدید، از دیگران راهنمایی بگیرید
چكيده
تـدابير
به موقع ضايعات استخواني فكين اين امكان را براي دندانپزشك فراهم ميكند كه بتواند كنترل و
تشخيص صحيح و
سابقه و هدف:
از سيرضايعه به سوي مراحل پيشرفتهتر ممانعت نمايـد. هـدف از ايـن تحقيـق، طراحـي و
درماني مناسب را براي بيمار به عمل آورده و
مـداوم جهـت
ارزيابي كارآيي يك سيستم نرمافزاري كمك تصميمگيري با توانايي پردازش حجم وسيعي از اطلاعات به صـورت پويـا و
.
تشخيص ضايعات استخواني فكين بود
الگوريتمهاي تشخيصي طراحـي شـد كـه سـپس وارد
ابتدا در يك مطالعه توصيفي اكتشافي بر اساس منابع معتبر موجود،
مواد و روشها:
سيستم نرمافزاري شدند. در مرحله مطالعه تجربي براي ارزيابي سيستم طراحي شده، 61 نمونـه از ضـايعات موجـود در كتـاب & Wood
بخش راديولوژي دانشكده دندانپزشكي اهواز كه تشخيص قطعي آنها با بيوپـسي
ضايعات راديولوژيك بخش بيماريهاي دهان و
Goaz و
به سه مشاهدهگر شامل متخصص بيمـاريهـاي دهـان، دندانپزشـك عمـومي و
همراه با اطلاعات تشخيصي لازم انتخاب و
داده شده بود،
بار ديگر با استفاده از نرمافزار براي هر كـدام از
داده شدند. آنها يك بار بدون استفاده از نرمافزار و
دانشجوي سال آخر دندانپزشكي نشان
استفاده شد
براي آناليزهاي آماري از آزمون t
نمونههاي انتخابي، تشخيص ارائه دادند.
نـرمافـزاري طراحـي شـده جهـت تـشخيص ضـايعات
سيـستم
مهمترين يافته اين تحقيق، دستيابي به الگوريتمهاي تشخيصي و
يافتهها:
61 نمونه و
. علاوه بر اين، تعداد نمونههاي صحيح تشخيص داده شده توسط مشاهدهگر اول بدون استفاده از نرمافزار،
استخواني فكين بود
با
17 نمونه و
با استفاده از نرمافزار 61 نمونه، تعداد نمونههاي صحيح تشخيص داده شده توسط مشاهدهگر دوم بدون استفاده از نرمافزار،
بـا
تعداد نمونههاي صحيح تشخيص داده شده توسط مشاهدهگر سوم بـدون اسـتفاده از نـرمافـزار 34 نمونـه و
استفاده از آن 46 نمونه و
استفاده از نرمافزار 51 نمونه بود.

قدمه
تــشخيص بــه موقــع ضــايعات دهــان ايــن امكــان را بــراي
تـدابير درمـاني
دندانپزشك فراهم ميكند كه بتواند كنتـرل و
از سـير ضـايعه بـه
مناسب را براي بيمار بـه عمـل آورده و
سوي مراحل پيشرفتهتر كه پيش آگهي را در آينده ضعيفتر
خواهد كرد، ممانعت نمايد. از سوي ديگر، تـشخيص صـحيح
ضايعات نيز داراي اهميت بسياري بوده، هر گونـه نارسـايي
در آن ميتواند آسيبهاي جبرانناپذيري را به دنبال داشـته
باشد. تشخيص صحيح موجب مـيشـود كـه از درمـانهـاي
درمان نامناسـب يـك
غيرضروري اجتناب شود.
نامناسب و
ضايعه علاوه بـر تحميـل هزينـههـاي سـنگين بـه بيمـار، در
آســيب بــه
برخــي مــوارد باعــث پيــشرفت بيمــاري اوليــه و
اندامهاي ديگر ميگردد. عوامل گونـاگوني وجـود دارنـد كـه
يتوانند در كار تشخيص ضايعات اختلال و
كننــد. يكــي از عوامــل، تعــدد بيمــاريهــايي اســت كــه داراي
دندانپزشـك هـر چنـد
ضايعاتي در حفره دهان مـيباشـند و
ممكن است از اين بيماريها آگـاهي كـافي داشـته باشـد امـا
تعدد بيماريها موجب ميشود كه او به هنگام مواجـه شـدن
با يك ضايعه خاص برخي از اين بيماريها را فراموش كند.
علاوه بر ايـن، اطلاعـات دندانپزشـكي روز بـه روز در حـال
دندانپزشــكي كــه از اطلاعــات
توســعه هــستند و
گــسترش و
جديد روز آگاهي كافي نداشته باشد در تـشخيص ضـايعات
كار مداوم دندانپزشكي
دچار مشكل ميشود. از طرف ديگر،
در طول روز ذهن دندانپزشك را كـه بايـد حجـم وسـيعي از
در هـر لحظـه تـصميمي قـاطع اتخـاذ
اطلاعات را پردازش و
. عامـل ديگـري كـه كـار
فرسـوده مـيسـازد
نمايد، خسته و
تشخيص ضـايعات را مـشكل مـيكنـد، تـشابه نمـاي بـاليني
ضايعات گوناگون به يكديگر است.
صـحيح ضـايعات كـه خـود،
از آنجا كه تشخيص به موقع و
طرح درمان خاصي را برميگزيند، ميتواند جلـوي بـسياري
بــا توجــه بــه
گــسترش بيمــاري را بگيــرد و
از مــشكلات و
مشكلات عنوان شده در تشخيص ضايعات، اسـتفاده از يـك
سيستم كمك تصميمگيري با توانايي پردازش حجم وسـيعي
تصميمگيريهاي منطقي با سرعت بـسيار بـالا
از اطلاعات و
ضروري ميباشد.
لازم و
در نهايت از ديگر مزاياي به كارگيري اين سيستم ميتوان به
تــداوم در پــردازش اطلاعــات، توانــايي انجــام
پويــايي و
سيـستماتيك در جهـت رسـيدن بـه
پرسشهـاي جهـتدار و
در
هدف، در نظر گرفتن جزئيات در هنگـام تـصميمگيـري و
مناسب را نـام
نهايت دستيابي بسيار سريع به پاسخ دقيق و
برد.
تشخيص وضعيت پالپ دندان طراحي نمود و 19 سـمپتوم و Hymm در سال 1996سيستمي كامپيوتري جهـت كمـك بـه
ايـن روش در
پاسخ مربوط به آن را مورد ارزيابي قرار داد.
). در
1
87% موارد با تشخيص افراد متخـصص يكـسان بـود(
Wagner برنامه نرمافزاري به منظور تـشخيص
سال 1991،
اورژانسهاي دندانپزشكي تهيه كرد. اين برنامه با استفاده از
شـكايتهـاي اصـلي بيمـاران را
سيستم الگـوريتم، علائـم و
براســاس آنهــا بــه يكــي از 35 فــرم
دريافــت مــينمــود وشخيصي خود مـيرسـيد و
تشخيص صحيح اورژانسهـاي دندانپزشـكي بـا اسـتفاده از
.(
2
برنامه نرمافزاري دست يافت(
همكــاران (1996) برنامــه نــرمافــزاري بــه منظــور
Weed و
تشخيص اورژانسهاي دندانپزشكي تهيه كردند. ايـن برنامـه
شـكايتهـاي اصـلي
با استفاده از سيستم الگوريتم، علائم و
براسـاس آنهـا بـه يكـي از 35
بيماران را دريافت مي كرد و
.(
3
فرم تشخيصي خود ميرسيد(
در سال 1991 يك سيستم كمك تشخيصي براي
، Monteith
تشخيص افتراقي مشكلات پالپ دندان طراحي نمود كه ميزان
.(
4
يي آن در مقايسه با تشخيص دندانپزشكان 87% بود(
كارآ
همكاران در سال 1995 يك سيستم نـرمافـزاري
Duncon و
تهيه كردند كه توسط آن مـيتوانـستند پوسـيدگيهـاي بـين
دنداني را تشخيص دهند. نتيجه اين تحقيـق نـشان داد كـه از
يك مشاهده كننده به مشاهده كننده ديگـر، در تعـداد سـطوح
بين دنداني نسبت به تشخيص نـرمافـزاري اخـتلاف
پوسيده
.(
5
زيادي وجود دارد(
سيدين سيستم كمك تشخيـصي
دولتشاهي و
در سال1380،
آموزشي (decision support system) بـا توانـايي پـردازش
حجم اطلاعات را طراحي نمودند. بـا مقايـسه تـشخيصهـاي
يي
رايانــهاي بــا decision support system ميــزان كــارآ
سيستم محاسبه ميگرديد كـه در 100% مـوارد ايـن برنامـه
نرمافزاري پاسخي مـشابه decision support system ارائـه
.(
6
مينمود(
Kawahata در سال 2003 به بررسي تفاوتهاي درمـاني بـا
اســتفاده از
اســتفاده از اطلاعــات روزمــره دندانپزشــكان و
سيستم كامپيوتري پرداخت. تفاوت معنيداري بـين اسـتفاده
عدم استفاده از اين سيستم در طرح
از سيستم كامپيوتري و
.(
7
درمانهاي داده شده وجود داشت(
Pomi در سال 2006 به ارزيابي سيستمهاي نـرمافـزاري در
وي در تحقيق
طرح درمان دندانپزشكي پرداخت.
تشخيص و
درصـد
،
خود نشان داد كه حساسيت اين نـرمافزارهـا 100%
يي
كارآ
درصد منفي واقعي آن 100% و
،
مثبت واقعي آن 91%
.(
8
93% ميباشد(
/
آن 3
با توجه بـه مطالـب گفتـه شـده، در حـال حاضـر در زمينـه
كاربرد اين سيستم در زمينـه تـشخيص بيمـاريهـاي دهـان
ز
مطالعات محدودي وجود دارد و
اين سيستم در زمينه تشخيص ضايعات دهان وجـود نـدارد.
يي يـك سيـستم
ارزيابي كـارآ
هدف از اين تحقيق، طراحي و
نرمافزاري كمك تـصميم گيـري بـا توانـايي پـردازش حجـم
مداوم جهت تـشخيص
وسيعي از اطلاعات به صورت پويا و

ضايعات استخواني فكين ميباشد.

روشها
مواد و
اول
اين تحقيق تجربي در سه مرحله انجـام پـذيرفت: مرحلـه
طراحــي الگــوريتمهــا، مرحلــه دوم وارد ســاختن
تهيــه و
الگوريتمهاي تشخيصي به سيستم نرمافزاري. جهت تهيـه و
طراحي الگوريتمها از كتـب مرجـع اسـتفاده شـد. در مرحلـه
كــاربردي بــودن سيــستم
يي و
ارزيــابي ميــزان كــارآ
ســوم،
نـرمافـزاري صـورت گرفـت. جامعـه مـورد بررسـي شـامل
ضايعات انتخاب شده از آرشيو بخش بيماريهاي
نمونهها و
راديولوژي دانشكده دندانپزشكي اهـواز بـود. بـراي
دهان و
طراحــي الگــوريتمهــاي تشخيــصي، ابتــدا فهرســت تمــامي
ضـــايعات اســـتخواني حفـــره دهـــان شـــامل ضـــايعات
ضــايعات
راديولوســنت، mixed راديولوســنت راديواپــك و
راديواپــك از منــابع معتبــر موجــود بــه همــراه ويژگــيهــاي
ساير اطلاعات تشخيصي تهيـه
راديوگرافي، نماهاي باليني و
شد. از آنجا كـه وارد كـردن مـوارد بيمـاريهـايي نـادر بـه
كار تشخيص ضايعه را
برنامه الگوريتمي، آن را پيچيدهتر و
دور از
بغرنجتر ميسـاخت از ايـن رو بيمـاريهـاي نـادر و
ذهن حذف شده، وارد الگوريتمهاي تشخيصي نشدند. سپس
بــا توجــه بــه ويژگــيهــاي يــاد شــده از ضــايعات مختلــف،
پرسشهايي كـه بتوانـد دندانپزشـك را بـه تـشخيص قطعـي
هدايت كند، تهيه شدند. اگر چه پاسخ بـه ايـن پرسـشهـا در
آشكار بـود امـا آنچـه كـه در
مورد ضايعات گوناگون كاملاً
ترتيـب مناسـب
تشخيص ضـايعات اهميـت داشـت، تـوالي و
پرسشها بود. پرسشها بايد به گونهاي مرتب مـيشـدند كـه
پاسخ به آنها بتوانـد گـام بـه گـام دندانپزشـك را بـه سـوي
تــشخيص قطعــي هــدايت كنــد. پــس از اطمينــان از ســاختار
تأييـد آنهـا
و
الگوريتمهاي طراحي شده براساس ايـن منـابع
توسط متخصص بيماريهاي دهان، نرمافزار آن تحت عنوان
سيــستم كمــك تــصميمگيــري (decision support system)
كـاربردي بـودن
يي و
نوشته شد. جهت ارزيابي ميزان كـارآ
سيــستم نــرمافــزاري طراحــي شــده در تــشخيص ضــايعات
61 نمونـه از ضـايعات راديولوژيـك موجـود در
استخواني،
بخـش راديولـوژي دانـشكده كـه
بخش بيماريهاي دهـان و
تأييـد
با بيوپسي از ضايعه استخواني و
تشخيص قطعي آنها
آزمايشگاه آسيبشناسي انجام شـده بـود، بـه همـراه شـرح
ساير اطلاعات تشخيـصي مـورد
نماي باليني و
حال بيمار و
كـاربردي بـودن
يي و
نياز تهيه شـدند. بـراي ارزيـابي كـارآ
سيستم طراحي شده، سه مشاهده گر در سه مقطـع مختلـف
انتخاب شدند. مشاهدهگر اول متخصص بيماريهـاي دهـان،
مـشاهدهگـر سـوم
مشاهده گـر دوم دندانپزشـك عمـومي و
دانشجوي سال آخر دندانپزشكي بود. نمونههاي انتخابي بـه
مشاهدهگران، نمونهها را يك بـار بـا اسـتفاده از اطلاعـات و هــر يــك از مــشاهدهگرهــا نــشان داده شــدند. هــر يــك از
بار ديگر
تجارب خود بدون استفاده از سيستم نرمافزاري و
افتراقي دادند. از آنجا كـه بـراي هـر ضـايعه، حـداقل 2 يـا 3 با استفاده از سيـستم نـرمافـزاري طراحـي شـده تـشخيص
واقعي بـه ضـايعه در نظـر
تشخيص افتراقي بسيار نزديك و
گرفته ميشود، چنانچه هر يك از مشاهدهگـران يكـي از ايـن
ذكر مينمود، بـه عنـوان جـواب
تشخيصهاي افتراقي را نيز
مـورد
صحيح تلقي ميگرديد. دادهها توسط آزمون آمـاري t

تحليل قرار گرفتند.
تجزيه و

يافتهها
از يافتههاي اين تحقيق تهيه سيستم نرمافزاري جهت كمك به
كـه
د
تشخيص افتراقي ضايعات اسـتخواني حفـره دهـان بـو
يي آن براي هر يك از مشاهدهگرها از طريق فرمول زير
كارآ
محاسبه گرديد.
تعداد نمونههاي صحيح تشخيص داده شده
توسط مشاهدهگر با استفاده از نرمافزار
×100
تعداد كل نمونه
تعــداد نمونــههــاي صــحيح تــشخيص داده شــده توســط
مشاهدهگـر اول بـدون اسـتفاده از سيـستم نـرم افـزاري 61
با استفاده از سيستم نرمافزاري 61 نمونه بود كه با
نمونه و
استفاده از آزمونهاي آماري اخـتلاف معنـيداري يـا بـدوناستفاده از سيستم نرمافزاري بدسـت نيامـد(
نمونههاي صحيح تـشخيص داده شـده توسـط دندانپزشـك
بـا
نرمافـزاري 17 نمونـه و
عمومي بدون استفاده از سيستم
اســتفاده از آن 46 نمونــه بــود. همچنــين تعــداد نمونــههــاي
صحيح تـشخيص داده شـده توسـط دانـشجوي سـال آخـر
دندانپزشكي بدون استفاده از سيستم نرمافزاري 34 نمونـه
با استفاده از آن 51 نمونه بود. نتـايج حاصـل از مـشاهده
و
افراد با يا بدون استفاده از سيستم نرمافزاري با اسـتفاده از
مشخص گرديد كه در مقايـسه تعـداد
مقايسه شده،
آزمون t
نمونههاي صحيح تشخيص داده شده توسط مشاهدهگر دوم
>P) بــا يــا بــدون
0
/002
مــشاهدهگــر ســوم (
>P) و
0
/001
)
اســتفاده از سيــستم نــرمافــزاري الگــوريتمي طراحــي شــده

.
(
جدول 1
اختلاف معنيداري دارد (

بحث
طراحــي شــده نــزد متخــصص بيمــاريهــاي دهــان (100%)، همانگونه كـه ذكـر شـد، ميـزان كـارآيي سيـستم نـرم افـزار
دانـــشجوي ســـال آخـــر
75%) و
دندانپزشـــك عمـــومي (
83%) ميباشد. نتايج حاصل از تحقيـق حاضـر
دندانپزشكي (
1995) مطابقت دارد. وي در طراحي
با نتايج تحقيقات Fung (
يك سيـستم نـرمافـزاري پريـودنتيكس، ميـزان كـارآيي ايـن
73%) عنـوان نمـود
سيستم را در نزد دندانپزشكان عمـومي (

.
(
9
)
(1997
همچنين نتايج تحقيق فعلـي بـا نتـايج مطالعـه Wyatt (
مطابقــت دارد. او طــي مطالعــات خــود عنــوان كــرد كــه اگــر
متخصـصان تأييـد كننـد كـه در 93% مـوارد، يافتـه سيـستم
نرمافزاري طراحي شده بـا اسـتاندارد طلايـي مطابقـت دارد،

.
(10
مفيد خواهد بود(
سيستم قابل استفاده و
علاوه بر اين، نتايج تحقيق انجام گرفته، اختلافـاتي بـا نتـايج
. وي يـك سيـستم
د
ا
1991) نيز نـشان د
مطالعات Monteith (
كمك تشخيصي براي تشخيص افتراقي مشكلات پالپ دنـدان
ميزان كارآيي اين سيـستم در
با روش آماري طراحي كرد و

.
(
4
نزد دندانپزشكان عمومي را 87% عنوان كرد(
علت پايين بودن كارآيي سيستم طراحي شده در اين تحقيـق
1991) ايــن اســت كــه تعــداد
نــسبت بــه تحقيــق Monteith (
ضايعات استخواني درگير كننده حفره دهان به مراتب بيشتر
ضـايعات
از بيماريهاي درگير كننده پالپ دندان ميباشند و
به اشكال
استخواني فكين ميتوانند در مناطق گوناگون فك و
ايـن در حـالي اسـت كـه
راديوگرافيك مختلف ظـاهر شـوند،
تنها شامل چنـد
مشكلات پالپي تنها محدود به دندانها بوده و
همانگونـه كـه قـبلاً
بيماري محدود ميباشند. از سوي ديگر،
گفته شد، علم دندانپزشكي روز به روز در حال تغيير بوده و
درمــاني اغلــب ضــايعات دهــان بــا
روشهــاي تشخيــصي و
گـسترش علـم بيمـاريهـاي دهـان در حـال
گذشت زمـان و
از اين رو هماهنگ شدن دندانپزشك عمومي
تحول ميباشند.
تحصيل دور بوده با اطلاعـات
كه سالها از محيط دانشكده و
به روز علم بيماريهاي دهان بسيار دشـوارتر از تـشخيص

.
(
4
مشكلات پالپي دندان ميباشد(
همانگونه كه پيشتر ذكر شد در اين تحقيق، تعداد پاسـخهـاي
صحيح ارائه شده توسط متخصص بيماريهاي دهان بيشتر
از تعــداد پاســخهــاي صــحيح ارائــه شــده توســط ســاير
مشاهدهگرها بود. اين امر نشان دهنده اين است كـه كـارآيي
اين سيستم نرمافزاري در تشخيص ضايعات دهان، به ميزان
اين موضوع
آگاهي مشاهدهگر نيز بستگي دارد و
اطلاعات و
تأييد كننده اين مطلب است كه سيـستم نـرمافـزاري طراحـي
هر مشـاهدهگر در حد
است و
وسـيله كمكـي
شده تنـها يـك

تعداد نمونههاي صحيح تشخيص داده شده توسط هر يك از مشاهدهگرها
-
جدول 1
مشاهدهگر تعداد نمونههاي صحيح درصد
متخصص بيماريهاي دهان بدون استفاده از سيستم نرمافزاري
با استفاده از سيستم نرمافزاري
61
61
100
100
دندانپزشك عمومي بدون استفاده از سيستم نرمافزاري
با استفاده از سيستم نرمافزاري
17
46
27
75
دانشجوي سال آخر دندانپزشكي بدون استفاده از سيستم نرمافزاري
با استفاده از سيستم نرمافزاري
34
51
55
83اطلاعات و
تشخيص ضايعات از آن استفاده كند. در اينجا ايـن پرسـش
مهم طرح ميشود كه با رسيدن به ميزان كارآيي 100% براي
اين سيستم آيا به نقطهاي رسيدهايم كه نقش دندانپزشـك يـا
متخصص بيماريهاي دهان ناديده گرفته شود؟ پاسخ منفـي
است. سيستم كمك تصميمگيري با داشتن ذخيـره اطلاعـاتي
يادآوري جزئيات به عنوان ابزار قابل اعتماد مـيتوانـد
بالا و
دندانپزشك را جهت رسيدن به تشخيص مناسب ياري نمايـد
زيرا اغلب خطاها در حيطه علم دندانپزشكي ناشي از ناديـده
گرفتن جزئيات است.
بنابراين ميتوان در پايان خاطر نشان كرد كه سيستم كمـك
طراحي شـده، وسـيله
تصميمگيري كه در اين تحقيق ارائه و
كمكي بسيار مهمـي جهـت تـشخيص ضـايعات دهـان بـراي
وجود اين سيستم جهـت جلـوگيري
دندانپزشكان ميباشد و
از بروز خطاهاي رايـج در حـين تـشخيص ضـايعات دهـاني
الزامي است. گرچه براي موارد نادر كه در اين تحقيق به كار
گرفته نشدهاند، ميتوان نسبت بـه انجـام برنامـهريـزيهـاي
تحقيقات آتي اقدام نمود. اما نبايد از اين حقيقت غافل
بعدي و
تنگاتنــگ بــا علــم
شــد كــه كــارآيي ايــن سيــستم ارتبــاطي
مشاهدهگر از ضايعات دهاني دارد.
نتيجهگيري
با مقايسه تشخيص ارائه شده توسط متخصص بيماريهـاي
دهــان بــا اســتفاده از سيــستم نــرمافــزاري بــا پاســخهــاي
اســتاندارد طلايــي اينگونــه نتيجــه گرفتــه شــد كــه سيــستم
نرمافزاري طراحي شده در 100% موارد پاسـخهـاي مـشابه
از ايــن رو اســتفاده از
،
اســتاندارد طلايــي ارائــه مــيدهــد
سيستم نرمافزاري طراحي شده در اين تحقيـق
الگوريتمها و
مفيد است.
جهت تشخيص ضايعات دهان قابل اعتماد و
همچنــين مقايــسه دو روش تشخيــصي بــدون اســتفاده از
بــا اســتفاده از نــرمافــزار بــراي هــر كــدام از
نــرمافــزار و
هــر كــدام از
كــه در مــواردي كــه
د
ا
مــشاهدهگرهــا نــشان د
مشاهدهگرها براي تشخيص ضايعات از سيستم نرمافـزاري
اسـتفاده مـيكننــد، پاسـخهــاي صــحيح بيــشتري نـسبت بــه
تنهـا بـا تكيـه بـر
مواردي كه بدون اسـتفاده از نـرمافـزار و
ارائه
تجارب خود ضايعات به تشخيص ميرسند،
اطلاعات و
يـن سيـستم
كه اين خود، بيـانگر كـاربردي بـودن ا
ميدهند،
نرمافزاري در تشخيص ضايعات دهـان بـه خـصوص بـراي
دندانپزشكان عمومي ميباش
  1. sahar hasani
  2. انواع نرم افزار
  3. دوشنبه, 18 خرداد 1394
  4.  اشتراک
هنوز نظری قرار داده نشده است
پاسخ صحیح Pending Moderation
0
رای
لغو
تشکر:-)
هنوز نظری قرار داده نشده است
  1. بیش از یک ماه پیش
  2. انواع نرم افزار
  3. # 1
  • صفحه :
  • 1


پاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد
ham
javidan
faranovin2
nabisa
nbt.p
pol
tat
ayande
 
 
Top
آیا به تازگی با مجموعه اِپرا آشنا شده اید؟ آیا تمایل دارید اطلاعات بیشتری از ما داشته باشید؟ More details…