images/sample/slideshow/logo-loading.png

تالار گفتمان

سوالات خود را جست و جو کنید و اگر جوابی نیافتید، با ایجاد یک بحث جدید، از دیگران راهنمایی بگیرید
طراحي نرم افزار تشخيص بيماري ها به وسيله هوش مصنوعي
نــرم‌افــزار جــامــع پـشتيبـان تصميـم‌گيـري در پزشكي يكي از نرم‌افزارهائي است كه با استفاده از هــوش مـصـنـوعـي بـه تـشـخـيـص بـيـمـاري‌هـا براساس علائم اقدام مي‌كند به طوري كه كاربر بــا وارد كــردن نـشــانــه‌هــاي بـيـمـاري بـه رايـانـه، فـهـرسـتـي از بـيـمـاري‌هـاي مـحـتـمل را مشاهده خواهد كرد.
ثبت دقيق شرح حال بيمار، تشكيل پرونده، درخواست آزمايش‌هاي اوليه و تكميلي، تجويز هــوشـمـنــد دارو، نـسـخــه نــويـسـي، جـسـتـجـوي اطلاعات بيماري، روش درمان، بانك اطلاعات داروهــــا، روش مــصــــرف و مــشــخـــص كـــردن عوارض جانبي دارو‌ها را از مزاياي اين نرم افزار است.
ايـن نـرم افـزار همچنين مي‌تواند بيش از دو هــزار بـيـمــاري و 300 عــلائـم و نـيـز اطـلاعـات جامعي در زمينه 600 آزمايش پزشكي 130 مورد جراحي و 900 عنوان دارو را در خود ذخيره كند.
مهم‌ترين قابليت اين نرم افزار بررسي و تشخيص همزمان1500 بيماري و 100 هزار رابط بين بيماري ها است و براي كمك بيشتر به پزشكان ده هزار صفحه از متون معتبر پزشكي ، مجلات ، مقالات و تصاوير تخصصي در اين نرم افزار جمع آوري شده است.
استفاده از قابليت‌هاي هوش مصنوعي در تشخيص عفونت هاي قلبي تهديد كننده
بــا كمـك دو بـرنـامـه جـديـد هـوش مصنـوعـي، امكـان تشخيـص عفـونـت‌هـاي قلبـي تـهـديـدكـنـنده حيات بيماران و همچنين درمان زخم‌هاي باز بدون نياز به فرآيندهاي مـعـمـول و زمـان‌بر درماني براي پزشكان فراهم شده است. پيشرفت حاضر در زمينه تشخيص عوارض مهلك در حالي صورت مي‌گيرد كه به اعتقاد جامعه پزشكي، جدا از نتايج چشمگير آن در نجات جان انسان‌ها و اجتناب از اعمال جراحي تهاجمي و رنج آور، اين پژوهش مي‌تواند بدون نياز به انجام آزمايش‌هاي متعدد به صرفه‌جويي ميليوني هزينه‌هاي بيمارستاني در سال كمك كند.
اين نرم‌افزار براي شناسايي بيماران داراي عفونت‌هاي قلبي توسعه يافته بوده و اين در صورتي است كه چنين عفونت‌هايي با نرخ مرگ و مير بين 30 تا 50 درصد، از عفونت‌هاي بـسـيــار وخـيــم بــه شـمــار مــي‌رونــد. تـشـخـيــص دادن الـتـهــابــات غـشــاي درونــي قـلـب (اندوكارديتيك) يك عمل جراحي تهاجمي محسوب مي‌شود و قصد از طراحي اين نرم افزار تشخيص اين عفونت بدون روانه كردن لوله كاوشي به درون مري فرد بيمار است..
تصويري كه با استفاده از داخل كردن ابزار آندوسكوپي به درون ناي شخص بيمار كه با كمك دارو تسكين دهنده، گرفته مي‌شود اصطلاحا قلب‌نگاري فرامري (ترانسوفاژل اندوكارديوگرام) است كه در نوع خود فرآيندي تهاجمي و گران به حساب مي‌آيد. در واقع يك عمل 30 دقيقه‌اي با اين روش بالغ بر 2000 دلار هزينه دربر دارد و از طرفي انجام اين عمل به تجهيزات فني خاصي نياز دارد كه بسياري از بيمارستان‌ها فاقد آن هستند. اين در حالي است كه پزشكان مي توانند به جاي وارد كردن لوله‌هاي پزشكي، به وارد كردن داده‌هاي لازم به رايانه و تحليل آن ها بپردازند. در اين شيوه عمل، پزشكان ابتدا با ثبت داده‌هايي از جمله ضربان قلب، فشار خون، شمارش گلبول‌هاي سفيد خون، حضور ادواتي نظير ضربان سازهاي قلبي يا ساير دستگاه‌هاي تعبيه شده، دماي بدن دريافتي بيمـاران در رايـانـه، نـرم‌افزار دستيار عمل خود را آماده سازي مي‌كنند. در اين ميان، تشخيص نهايي اين بيماران نيز شامل اطلاعات داده شده به رايانه خواهد بود. در مرحله بعدي اين الگوريتم رايانه‌اي به تحليل داده‌هاي موجود براي ارتباط دادن علائم بيماري با تشخيص بيماري مي‌پردازد. در 50 درصد موارد اين نرم‌افزار مي‌تواند ظرف كمتر از 4 ثانيه يك پيش‌بيني محاسبه‌اي را با دقت 99/99 درصد انجام دهد، در باقي موارد نيز اين نرم‌افزار، بيش از 80‌‌درصد صحت عمل داشته است. البته محققان به اين مرحله بسنده نكرده و قصد دارند، گام بعدي پروژه هوش مصنوعي خود را روي 200 مورد از پرونده پزشكي بيماراني اجرا كنند كه رايانه، اطلاعي از تشخيص نهايي آن ها ندارد. تشخيص عفونت‌هاي قلبي مشكل است اما اغلب مي‌توان آن ها را با تجويز و مصرف حدود يك هفته آنتي‌بيوتيك‌معالجه كرد.
‌طراحي نرم افزاري بر پايه هوش مصنوعي براي كمك به التيام زخم هاي باز
‌زخم‌هاي باز كه پس از هفته‌ها يا ماه‌ها درمان، در برابر التيام و بهبود مقاومت كرده، معالجات را رد مي‌كنند و به عنوان زخم‌هاي كم خون موضعي شناخته مي‌شوند، راه تشخيص آساني دارند اما در عوض به طرز نااميدكننده‌اي درمان دشواري را به همراه دارند و حتي به اعتقاد برخي پزشكان، اين گونه زخم‌ها هر درماني را بي اثر مي‌كنند و انگار كه هيچ درماني براي التيام آن ها صورت نگرفته است. در همين ارتباط، گروهي از محققان، موفق به توسعه الگوريتمي رياضياتي شده‌اند كه مي‌تواند زمان بسته شدن يك زخم باز از نوع كم خون موضعي و همچنين اين را كه چه عوارض و پيامدهايي طي فـرآينـد قطـع جـريـان خون و بندآوري بروز مي‌كند، پيش‌بيني كند. مدل‌هاي فعلي، زخم‌هايي را هدف مي‌گيرند كه در هر صورت بسته خواهند شد، و هدف توسعه مدلي براي زخم‌هايي است كه نمي‌خواهند بسته شوند.
مـواردي همچـون زخـم‌پـاي بيمـاران ديـابتي يا زخم بيماراني كه به دليل عوارض ديگري، قبلا فرآيند بيمارستاني را گذرانده‌اند، از موارد شايع و هدف زخم‌هاي باز مـحسـوب مـي‌شـود. گـروهـي تحقيقـاتـي بـراي كمـك بـه درمـان زخـم‌هـاي مـوضعـي، برنامه‌اي را توسعه داده‌اند كه داده‌هاي بيماران را پردازش مي‌كند؛ اطلاعاتي از قبيل غلظت خون، فاكتورهاي رشد، حضور گلبول‌هاي سفيد و تراكم فيبروبلاستي از جمله داده‌هـايـي اسـت كـه بـه رايانه داده مي‌شوند. رايانه نيز با استفاده از اين داده‌ها مدلي سه‌بعدي از زخم مربوط را ايجاد و چگونگي التيام يافتن و بهبود سريع آن را ظاهر مي‌‌كند و به‌علاوه زمان بسته شدن زخم را نيز تخمين مي‌زند. به ادعاي محققان اكنون و بر اساس اين مدل، يك زخم معمولي ظرف حدود 13 روز بسته خواهد شد و اين در حالي است كه پس از گذشت 20 روز تنها 25 درصد از زخم‌هاي باز موضعي التيام و بهبود مي‌يابند. اين اعداد و ارقام با آنچه عملا براي بيماران اتفاق مي‌افتد، تطبيق مي‌كند، اما در اين ميان نبايد از نظر دور داشت كه تا اينجاي كار تنها در قالب تئوري استفاده شده و مدل حاضر هنوز روي بيماران انساني امتحان نشده است.
به اعتقاد برخي محققان، فناوري هوش مصنوعي يا به عبارتي سامانه‌هاي شبيه‌ساز نحوه كاركردهاي مغز خواه براي بهبود زخم‌ها و چه در مورد عفونت‌هاي قلبي به كار بـرده شوند، دست كم به اين زودي‌ها جاي پزشكان واقعي را نخواهند گرفت. اين شبكه‌هاي عصبي مصنوعي نه مي‌توانند بيماران را ببينند و نه مي‌توانند آن ها را براي يـافتـن عـلائـم عفـونـت و آلـودگـي يا نشانه‌هاي مرضي مورد آزمايش قرار دهند؛ اما واقعيت اين است كه چنين برنامه‌هايي در موارد گيج‌كننده و مبهم كه كار تشخيص بيماري با دشواري مواجه مـي‌شـود و تشخيـص صحيـح و بـه‌مـوقـع بـراي پزشك و بيمار بسيار حياتي است، دستياري قابل و مورد اطمينان براي متخصصان باليني به شمار مي‌رود
  1. عاطفه سرادقی
  2. هوش مصنوعی
  3. دوشنبه, 02 شهریور 1394
  4.  اشتراک
هنوز نظری قرار داده نشده است


پاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد
ham
javidan
faranovin2
nabisa
nbt.p
pol
tat
ayande
 
 
Top
آیا به تازگی با مجموعه اِپرا آشنا شده اید؟ آیا تمایل دارید اطلاعات بیشتری از ما داشته باشید؟ More details…