images/sample/slideshow/logo-loading.png

تالار گفتمان

سوالات خود را جست و جو کنید و اگر جوابی نیافتید، با ایجاد یک بحث جدید، از دیگران راهنمایی بگیرید

حل شده پرایمر

0
رای
لغو
آماده سازی پرایمر ها
دماي‌ اتصال‌ بايد به¬قدر كافي‌ پايين‌ باشد تا پرايمر وDNA الگو قادر به‌ اتصال‌ باشند و از سوي ديگر بايد به‌ قدر مناسب‌ بالا باشد تا از تشكيل‌ اتصالات‌ غيراختصاصي‌ جلوگيري‌ كند. دماي‌ اتصال ‌از روي‌ شاخصي‌ به‌ نام‌ درجه‌ حرارت‌ ذوب‌ محاسبه‌ مي‌شود. دماي‌ ذوب‌ درجه‌ حرارتي‌ است‌ كه‌ درآن‌ نيمي‌ ازDNA به‌ صورت‌ تك‌ رشته‌اي‌ درآمده‌ است. يكي‌ از مهمترين‌ مشخصاتTm ‌ وابستگي‌ آن‌ به‌ تركيب‌ بازيDNA استG . وC سه‌ پيوند هيدروژني‌ و بازهاي‌ آدنين‌ و تيمين‌ .دوپيوند هيدروژني‌ دارند.
دماي‌ 2-1 درجه‌ سانتيگراد كمتر از Tm كافيست‌ كه‌ هيبريداسيون‌ بين‌ پرايمر و DNAي‌ الگو در آن‌ صورت‌ گيرد. دماي‌ ذوب‌ بطور معمول‌ از طريق‌ رابطه زير نيز محاسبه‌ گرديد.
Tm = 4 (G + C) + 2 (A + T)

 پرايمرها را بايد از نظر مكمل‌ بودن‌ با هم‌ كنترل‌ شوند.
 در انتهاي‌ َ3 پرايمر بايد حداقلC يا G قرار گيرد. در توالي‌هائي‌ پرايمرهائي‌ كه‌ انتهاي‌ َ3 آنها غني ‌ازG+C مي‌باشد احتمال‌ اتصال‌ اشتباهي‌ افزايش‌ مي‌يابد.
 بايد تا حد امكان‌ از تواليهاي‌ پاليندروميك‌ داخل‌ پرايمرها جلوگيري‌ كرد.
 نسبت‌ چهار نوكلئوتيد در پرايمر حتي‌المقدور يكسان‌ باشد.
 آغازگر به‌ توالي‌ تكرار شونده‌ ختم‌ نشود.
 دمايTm دو پرايمر نزديك‌ هم‌ باشد .
 حد مجاز دماي‌ اتصال‌ پرايمر طراحي‌ شده ‌بايد بين‌ 65-55 باشد. دماي‌ تكثيرايده‌آل‌ 62-72 درجه مي‌باشد.
پرايمرهاي PCR به صورت کاملاً اختصاصي و مکمل ناحيه مورد نظر DNA هدف طراحي مي¬گردند. بعضي‌ از مهمترين مواردي که در طراحي‌ پرايمرها مورد توجه قرار گرفت:
 طول‌ متوسط‌ هر پرايمر بين‌ 18- 30 جفت‌ باز پرايمر با طول‌ كوچك‌ اتصال‌ غيراختصاصي‌ را افزايش‌ و پرايمر بزرگتر سرعت‌ هيبريداسيون‌ را كم‌ مي‌كند.
 مقدارG-C دو پرايمر با هم‌ مشابه‌ بوده‌ و حدود 50-60 درصد باشد و همچنين نواحي تکرارشونده نداشته باشند و فاقد بازهاي G يا C به صورت تکراري وپشت سرهم باشند.
  1. zohreh
  2. صنایع پزشکی
  3. دوشنبه, 02 شهریور 1394
  4.  اشتراک
هنوز نظری قرار داده نشده است


پاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد
ham
javidan
faranovin2
nabisa
nbt.p
pol
tat
ayande
 
 
Top
آیا به تازگی با مجموعه اِپرا آشنا شده اید؟ آیا تمایل دارید اطلاعات بیشتری از ما داشته باشید؟ More details…