images/sample/slideshow/logo-loading.png

تالار گفتمان

سوالات خود را جست و جو کنید و اگر جوابی نیافتید، با ایجاد یک بحث جدید، از دیگران راهنمایی بگیرید
سيستم ايمني انسان شامل انواع متنوعي از سلولها و مولكولها ميباشد كه در ارتباط تنگاتنگ با ساير سيستمهاي بدن مي باشند. مقادير افزاينده دادههاي توليد شده در دوره پساژنوميك بررسي اين سيستم را پيچيدهتر گردانده است. بنابراين نياز به استفاده از رويكردهاي محاسباتي و كامپيوتري جهت پردازش و تفسير دادهها محسوستر ميباشد. ايمونوانفورماتيك به عنوان زيرمجموعه- اي از بيوانفورماتيك رويكردي جديد با ابزارها و پايگاههاي اطلاعاتي مختلف مي باشد كه بررسي دادههاي ايمونولوژيك حاصل از تحقيقات آزمايشگاهي را تسهيل ميگرداند. ايمونوانفورماتيك مي تواند محققين را در طراحي فرضيات جديد ياري نموده و ديد لازم براي انتخاب آزمايشات را فراهم آورد. با در نظر داشتن اين ويژگيها ميتوان ايمونوانفورماتيك را حوزة جديدي دانست
كه پيشرفت تحقيقات ايمني شناسي را ميسر مي گرداند.از مدتها پيش مشخص شده بود كه روشهاي محاسباتي، توان تسريع در تحقيقات زيستشناسي و به ويژه ايمني- شناسي را دارند. اما پيشرفتهاي اخير در فناوريهاي ژنوميكس و پروتئوميكس، شرايط را به طور بنيادي متحول كرده است. توالي يابي ژنوم انسان و بسياري از موجودات زنده ديگر، حجم وسيعي از اطلاعات مرتبط با تحقيقات ايمني شناسي را فراهم كرده است. در عين حال حجم وسيعي از داده ها در حوزههاي مختلف و به ويژه در مباحث علمي ارائه شده است كه در منابع اختصاصي ذخيرهسازي شده و حوزه ايميونوميكس immunomics نيز در برگيرنده اين مطالعات و داده ها مي باشد. واژه ايميونوم به همه ژنها وپروتئينهايي اطلاق ميشود كه در پاسخهاي ايمني شركت ميكنند ولي اين واژه شامل ژنها وپروتئينهايي كه در سلولهاي غير ايمني بيان ميشوند، نميباشد .در تعريفي ديگر همه واكنشهاي ايمني كه ناشي از برهمكنشهاي بين ميزبان و آنتيژنها است، به عنوان برهمكنشهاي ايميونوم شناخته شده و مطالعه اين برهمكنشها و اجزا شركت كننده در آن ايميونوميكس گويند. ايميونوميكس نيز مشابه ژنوميكس و پروتئوميكس از علوم بينرشتهاي محسوب شده و از روشهايي با بازده بالاHigh throughput براي درك سيستم ايمني استفاده ميكند در يك جمع بندي اين معلومات، منعكس كننده وضعيت كنوني بيماريها وايمنيشناسي انساني بوده و براي آن دسته از محققيني كه به دنبال شناخت در مكانيسمهاي سيستم ايمني و بيماري- زايي امراض هستند منبعي بيبديل به حساب مي آيد. در حقيقت نياز به مديريت اين علم و منابع در حال گسترش ايمنيشناسي، منجر به ايجاد حوزه ايمونوانفورماتيك شدهاست. ايمونوانفورماتيك يا به عبارت ديگر ايمنيشناسي با در نظر گرفتن محاسبات عددي و علوم كامپيوتر، اكنون بخشي اساسي از تحقيقات ايمني شناسي مدرن مي باشد. اين حوزه مابين علوم كامپيوتري و ايمنيشناسي آزمايشگاهي واقع شده و در حقيقت شاخهاي از بيوانفورماتيك مي باشد كه بر حوزه ايمني شناسي متمركز شده است. به عبارت ديگر اين علم نمايشگر به كارگيري منابع و روشهاي محاسباتي براي فهم، توليد، پردازش و گسترش اطلاعات ايمني شناسي است. به لحاظ پيشينه، ايمونوانفورماتيك بيش از90 سال پيش با مدل سازي تئوريك همهگيري مالاريا شروع شد . در آن دوره تأكيد بر استفاده از مدلهاي رياضي براي انجام مطالعات در زمينه انتقال بيماريها بود. از آن زمان به بعد اين حوزه با هدفي نوين و به منظور در بر گرفتن همه ابعاد سيستم ايمني و بيماريها گسترش يافته است . در سالهاي اخير نيز منابع و نرم افزارهايي بر محور داده هاي ايمني شناسي به وجود آمدهاند كه به فهم كل سيستم ايمني كمك ميكنند . ايمونوژنوميكس، ايمونوپروتئوميكس، پيش بيني اپيتوپ و واكسيناسيون در فضاي مجازي بخشهاي مختلف مطالعات ايمني شناسي محاسباتي را تشكيل مي دهند. در مطالعات اخير نيز نيز رويكردهاي زيست شناسي سيستمهاsystems biology براي تحقيق درمورد ويژگيهاي پوياي شبكه سيستم ايمني نيز به كار رفته است. يكي از كاربردهاي اصلي ايمونوانفورماتيك شامل مطالعه و طراحي الگوريتمهايي براي نمايش اپيتوپهاي سلولهاي B و T ميباشد كه زمان و هزينه مورد نياز براي بررسيهاي آزمايشگاهي را كاهش مي دهد. با استفاده از اين روشها، ايمنيشناسان مي توانند جايگاههاي ميانگنش سيستم ايمني با آنتي ژنها را شناسايي كنند كه به نوبهي خود ميتواند منتهي به ساخت واكسنهاي جديد شود. روش واكسن شناسي معكوسreverse vaccinology نيز، كه به بررسي ژنوم موجودات بيماريزا براي شناسايي ژنهايي بامحصولات آنتيژنيك ميپردازد، از چنين روشها و الگوريتمهايي استفاده ميكند . بايد در نظر داشت كه در روشهاي كلاسيك نياز به كشت عامل بيماري زا و سپس استخراج پروتئينهاي آنتي ژنيك وجود دارد، كه روشهايي پرهزينه و زمان بر محسوب مي شوند. لذا به نظر مي رسد كه روشهاي جايگزيني مجازي نظير ايمونوانفورماتيك ميتواند روشي سودمند باشد. با توجه به پيشرفت هاي به دست آمده، ايمونوانفورماتيك به سادگي توانايي شناسايي ژنهاي بيماريزايي و پروتئينهاي سطحيرا در عوامل بيماري زا دارد. گرچه سيستم ايمني با همه سيستمهاي ديگر بدن در هم آميخته است، اما كاربردهاي بيوانفورماتيك در برخي از بخشها گسترش بيشتري يافته است. از جمله اين مواد مي توان به پايگاههاي اطلاعاتي، كاربردهاي ژنوميك مطالعه اپيتوپ هاي موجود براي سلولهاي T 13و مدل سازي پاسخهاي ايمني اشاره كرد. در ساير زمينههاي ايمونولوژي همانند بررسي آلرژي زايي پروتئينها يا پروتئوميكس، كاربردهاي بيوانفورماتيك هنوز در مراحل ابتدايي خود قرار دارد. اين حوزه جديد از زيست شناسي، امكان استفاده از تعداد زيادي از بانكهاي اطلاعاتي وابزارهاي ايمني شناسي را براي محققين فراهم آورده است كه مي تواند در پيشبرد تحقيقات به گونهاي سريع تر، هدفمندتر، ارزان تر و دانش محورتر اثرگذار باشد. در مقاله حاضر به صورت كوتاه به معرفي شاخه ايمنوانفورماتيكس پرداخته شده و انواع پايگاههاي اطلاعاتي، ابزارهاي پيش بيني، فرصتها و چالشهاي موجود دراين حوزه مورد بررسي قرار مي گيرد.
زمينه هاي مطالعاتي ايمونوانفورماتيك
تشخيص ژنهاي بيماري زايي
پيش بيني اپيتوپ هاي مربوط به سلولهاي B
پيش بيني اپيتوپ هاي مربوط به سلولهاي T
ميانكنش بين ميزبان و عامل بيماري زا
شبيه سازي واكسيناسيون در شرايط In silico
طراحي و مهندسي دارو ها براي درمانها و تشخيصهاي ايمني
پيش بيني مواد آلرژي زا
شناخت ژنهاي مرتبط با ايجاد ايمني
مطالعه ژنها و بيان آنها در حالات بيماري و سلامت
طراحي بانك اطلاعاتي ايمونوميك
مدل سازي در پاسخ سيستم ايمني و شبيه سازي آزمايشات بدون نياز به محيط آزمايشگاهي
  1. پورحافظی
  2. صنایع پزشکی
  3. دوشنبه, 21 دی 1394
  4.  اشتراک
هنوز نظری قرار داده نشده است


پاسخی ارسال نشده است
همچنین این پست قفل است و امکان ارسال نیز وجود ندارد
ham
javidan
faranovin2
nabisa
nbt.p
pol
tat
ayande
 
 
Top
آیا به تازگی با مجموعه اِپرا آشنا شده اید؟ آیا تمایل دارید اطلاعات بیشتری از ما داشته باشید؟ More details…